Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Personvern/GDPR

Fra og med 1. juli 2018 er det innført nye personvernregler i Norge, med bakgrunn i EU`s personvernreform. Målet for de nye reglene er å styrke innbyggernes rettigheter.
Personvern handler om å ha retten til å ha sitt privatliv i fred, ett grunnleggede prinsippp i en rettsstat. Idealet er at den enkelte skal ha råderett over sine egne personopplysnigner.

Lavangen kommune samler inn, verner og bruker opplysninger om deg slik:

Når du kontakter kommunen skriftlig (elektronisk eller papir) er vi pliktig til å journalføre det som blir vurdert som arkivverdig dokumentasjon. Din henvendelse kommer da på postlisten og alle som ønsker det, kan få innsyn i innholdet (offentlighetsloven). I noen tilfeller kan henvendelsen bli unntatt offentlig. Da vil det journalføres på samme vis og komme på postlisten, men vil få ****** der det står personlig innformasjon. Dersom det ønskes innsyn i innholdet, vil du bli kontaktet av oss. Og vi retter oss etter det du bestemmer. Det er ett viktig prinsipp att kommunen er åpen(forvaltningsloven) og at dialogen du har med kommunen er sikret for ettertiden (arkivloven).

Du har rett til å bestemme over dine egne opplysninger, (personvernprinsippet) du skal som hovedregel gi samtykke til at vi kan bruke opplysninger om deg, men det er likevell slik at kommunen kan hente inn opplysninger om deg uten at du har sagt ja til det. Det er nødvendig for å utøve offentlig tjeneste. Vi har ikke lov til å hente inn mer opplysninger enn det vi trenger (dataminimering). Du har rett til å be om innsyn i di opplysningene vi har samlet om deg.

Kommunen leverer mange tjenester og bruker mange ulike system, flere av systemene inneholder personopplysninger. For eksempel innen helse og omsorg, der tar vi vare på innformasjon om helsen din. Du har rett til innsyn i hva kommunen har samlet om deg og du skal kunne få sjansen til å rette opp, dersom det opplysninger som er feil. I noen tilfeller kan du, trekke tilbake samtykker og kreve at kommunen sletter informasjonen om deg. I andre tilfelle har kommunen plikt til å samle og ta vare på personopplysninger om deg, selv om du ikke ønsker det.

Vi får opplysninger om deg gjennom søknader om kommunale tjenester, søknad om arbeid, og andre skriftlige henvendelser til oss. Innformasjonen brukes når vi yter deg tjenester. Viktig informasjon om helsen din kan, dersom behov for det, sende videre til sykehus. Sykehus vil også kunne sende helseinformasjon tilbake til kommunen om behov.

Kommunen har ett personvernombud, som, passer på at vi holder oss til loven. Du kan kontakte vårt ombud om du har spørsmål.

 

 Se også elektroniske systemer

Generelt:

  • Retten til innsyn for den personen som det er registrert opplysninger om følger av art. 15
  • Informasjonen kan gis muntlig dersom den registrere ber om dette forutsatt at den registrerte klarer å bevise sin identitet på en tilstrekkelig måte
  • Dersom Lavangen kommune får en innsynsbegjæring i hva kommunen har registrert om vedkommende, har kommunen som praksis å gi innsyn i saksdokumenter etter bestemmelsene i forvaltningsloven. For å imøtekomme kravet om retten til innsyn etter Personopplysningsloven art 15 skal det spørres om det også er ønskelig med innsyn i annet som eventuelt er registrert om vedkommende, eller som vedkommende har krav på innsyn i.

Hva kan det kreves innsyn i, og hvor befinner informasjonen seg?

Hva kan det kreves innsyn i?

Hvor befinner informasjonen seg?

Hvilke personopplysninger som behandles om vedkommende

Fagsystem/Acos/Evt. annet system

Formålet med behandlingen

 

Hvilke kategorier av personopplysninger som behandles

 

Hvem personopplysningene eventuelt har blitt eller vil bli utlevert til

 

Dersom det er mulig, hvor lenge det er forventet at personopplysningene vil bli lagret, eventuelt hvilke kriterier som brukes for å fastsette hvor lenge personopplysningene blir lagret

 

Retten til å be om korrigering eller sletting av personopplysningene

 

Retten til å be om begrensning av behandlingen av personopplysningen

 

Retten til å protestere mot behandlingen

 

Retten til å klage til en tilsynsmyndighet

 

Dersom personopplysningene ikke er samlet inn fra den registrerte, all tilgjengelig informasjon om hvor personopplysningene stammer fra

 

Forekomsten av automatiserte avgjørelser, herunder profilering

 

 

Behandling av henvendelser om innsyn etter Personopplysningsloven

Pkt.

Beskrivelse

Ansvarlig

1

  • Ved generelle henvendelser om innsyn i personopplysninger, bør det forsøkes å avklare om vedkommende ønsker innsyn innenfor bestemte tjenesteområder (for eksempel PPT, skole, barnehage m.m.). Dette for å gjøre det lettere å finne ut om og eventuelt hvilke personopplysninger som behandles om vedkommende.
  • Henvendelsen videresendes til ansvarlig for tjenesteområde.
 

2

  • Ansvarlig for tjenesteområdet sjekker opp i sine systemer.

Ansvarlig for tjenesteområde

3

     

     

4

     

     

5

     

     

6

   

 

Behandling av krav om sletting etter Personopplysningsloven

Pkt.

Beskrivelse

Ansvarlig

1

  • Ved generelle henvendelser om sletting av personopplysninger, bør det forsøkes å avklare om hva vedkommende ønsker slettet, innenfor bestemte tjenesteområder (for eksempel PPT, skole, barnehage m.m.). Dette for å gjøre det lettere å finne ut om og eventuelt hvilke personopplysninger som skal slettes om vedkommende.
  • Henvendelsen videresendes til ansvarlig for tjenesteområde.
 

2

  • Ansvarlig for tjenesteområdet sjekker opp i sine systemer.

Ansvarlig for tjenesteområde

3

     

     

4

     

     

5

     

Laster...