Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

Kommunens organisasjon er bygd opp både som to-og tre nivå modell. Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og er bindeleddet mellom den politiske ledelse og den øvrige administrasjon og tjenestevirksomheten. Rådmannen har ansvaret for å:

 • Lede og koordinere kommunens samlede administrative virksomhet
 • Påse at de saker som legges fram for politisk behandling er forsvarlig utredet
 • Påse at de vedtak som fattes i de politiske fora iverksettes og følges opp.
 • Oppfølging av innbyggernes tjenestebehov, og at behovsdekning og kvalitet på kommunens tjenester måles og vurderes. Sørge for innbyggerfokus i organisasjonen
 • Informasjon om tjenesteyting utad
 • Utforming av visjoner og mål i samhandling med politisk ledelse
 • Kontakt og samhandling med ordfører og øvrige folkevalgte
 • Støtte til avdelingsledere og bygging av felles organisasjonkultur
 • Sikring av koordinering og helhetlige disposisjoner og veivalg
 • Sikring av rammer, rutiner, og retningslinjer for virksomheten
 • Ansvar for iverksetting og effektivisering av administrasjonen, personalet og organisasjonskulturen
 • Internkontroll, beredskap

Rådmannskontoret er saksforbereder og sekretariat for administrasjonsutvalg, arbeidsmiljøutvalg, formannskap og kommunestyre. Har også sekretariatsfunksjon for eldrerådet. Rådmannen har det administrative arbeidet for ansettelsesutvalget.

 

Dokument Organisasjonskart sentraladm

Rådmannens ledergruppe består av: Oppvekstsjef, PRO-leder, teknisk sjef, biblioteksjef, leder for Ástávuona giellagoahtie (samisk språksenter), Nav-leder, økonomisjef, leder ALR og ass.rådmann/pers. sjef.

Laster...