Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Politisk organisering

Ordførervervet

Ordføreren er kommunens fremste tillitsvalgte. Formelt er ordføreren leder av kommunestyret og formannskapet. Ordføreren er kommunens juridiske person.

Ordføreren er generalforsamling i kommunale og interkommunale selskaper hvor kommunen har aksjer eller andeler. Også i andre sammenslutninger hvor kommunen har avtale, f.eks. Midt-Troms museum, representerer ordføreren kommunen. Ordføreren er kommunens representant i Kommunenes Sentralforbund (KS). KS er kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon.

Lavangen i et regionråd og ordføreren er styrerepresentant i rådet.

Når Lavangen kommune har offisielt besøk er ordføreren vertskap og skal ellers være kommunens representant utad.

En av de viktigste rollene ordføreren har er å være bindeledd mellom befolkningen og kommunen som forvaltningsorgan. Ordføreren skal være, og er folkets talerør i forvaltningen. Gjennom ordførerens møte- og talerett i alle politiske møter i kommunen har ordføreren mulighet til å være folkets talerør.

     

Kommunestyret

Kommunestyret skal være sammensatt av 15 representanter med det overordnede ansvar for den kommunale virksomheten. Dette ansvaret skal utøves gjennom aktiv politikk utforming, som igjen betyr at avgjørelse av enkeltsaker i hovedsak overlates til formannskap eller administrasjonssjefen.

Formannskapet

Formannskapet, som består av 5 medlemmer, behandler saker som ikke er tillagt andre organ. Fra formannskapet utledes representantene til det partssammensatte utvalg, Administrasjonsstyret, iht. kommuneloven § 25. Formannskapet er kommunens valgstyre. Formannskapet behandler også årsbudsjett og økonomiplan iht kommuneloven. Formannskapet behandler kommunale planer.Administrasjonsstyret har ansvaret for den overordnede personalpolitikken.

Partiene

Oversikt over hvilke partier som er representert i kommunestyret ligger på kommunens nettsider.

Kontrollutvalg

Kontrollutvalget er et lovpålagt organ opprettet i henhold til kommunelovens § 60. Kontrollutvalget skal forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne. Utvalget er et spesialorgan som ikke kan tillegges andre funksjoner enn de som fremgår av lov og forskrift. Kontrollutvalget består av 3 medlemmer med varamedlemmer valgt av kommunestyret. Virksomheten reguleres av egen forskrift, det ligger derfor ikke eget reglement her.

Kontrollutvalget skal:

  • Påse at kommunens regnskap blir ført på en betyggende måte - Føre kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak
  • Påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon
  • Påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper
  • Påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte
  • Påse at forhold som blir påpekt av revisjonen følges opp

Det er KomRevNord som utfører funksjonene for kontrollutvalget.

Eldrerådet

Eldrerådet er organ opprettet i henhold til lov om eldreråd i kommuner og fylkeskommuner. Dette er et rådgivende organ for kommunen, som har rett til å uttale seg i alle saker som angår eldres levekår. Representant for eldrerådet har møte og talerett i kommunestyret og formannskap i saker som er ferdigbehandlet i rådet.

Råde for personer med funksjonsnedsettelse

Brukerrådet er et rådgivende organ opprettet av kommunestyret for å ivareta brukermedvirkning for spesielle brukere av kommunale tjenester

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet er et organ opprettet av kommunestyret for å fremme unges interesser og bidra til positive aktiviteter for ungdom i kommunen.

Andre utvalg

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget er et partssammensatt organ med representasjon fra arbeidsgiver og arbeidstakere. Administrasjonsutvalget behandler saker innen personalforvaltningen.

Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget er også et partssammensatt organ opprettet henhold til arbeidsmiljøloven.

Oversikt over råd og utvalg finnes på kommunens nettsider.

I valgperioden 2019-2023:

Hege Rollmoen (Ap) er ordfører for Lavangen kommune og Svein Sæther (H) er varaordfører

Laster...